Ważne informacje

Biblioteka w powiecie

Opublikowano: 28 stycznia, 2011

Na mocy porozumienia z dnia 29.12.2006 pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Miejską Głogów, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie powierzono zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego w zakresie (wyciąg z porozumienia § 1 )

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

3. Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa powiatu głogowskiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

4. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

5. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

6. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej.

7. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami).

8. Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

GMINA WIEJSKA GŁOGÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu
ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
tel. (076) 831-76-63

Filia w Serbach
ul. Główna 66

67-210 Serby

GMINA WIEJSKA JERZMANOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej
ul. Głogowska 19b
67-222 Jerzmanowa
tel. (076) 831 22 87

Filia w Jaczowie

 

GMINA WIEJSKA PĘCŁAW

Biblioteka Publiczna Gminy Pęcław z siedzibą w Białołęce

Białołęka 12
67-221 Białołęka
tel (076) 831 71 96

GMINA WIEJSKA ŻUKOWICE

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą Nielubi
Nielubia 71
67-231 Żukowice
tel. (076) 831 14 96
e-mail: bibliotekanielubia@op.pl

Filia w Brzegu Głogowskim

Filia w Dobrzejowicach

Filia w Kromolinie

 

GMINA WIEJSKA KOTLA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kotli
ul. Głogowskiej 90
67-240 Kotla
tel. (076) 83 18 388

Filia w Grochowicach

Filia w Chociemyśli

Biblioteka Publiczna w Kotli istnieje od 1948 roku. W 1956 roku założono Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Chociemyśli, a w 1961 roku Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Bogomicach przeniesioną później do Grochowic. Od roku 2000 Gminna Biblioteka Publiczna w Kotli działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.

MKiDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki Narodowe Centrum Kultury Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Narodowa Mega matma Fun media